Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov v súvislosti s cookies (IS Cookies)

Dňa 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“).

Spolu s GDPR nadobudol účinnosť aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

V súlade s čl. 13 GDPR a Zákonom by sme vám radi poskytli podrobné informácie o tom, prečo a na aké účely vaše osobné údaje spracovávame, o právach, ktoré v súvislosti s ich spracovaním máte.

V nasledujúcich bodoch Vám poskytneme informácie o spracovaní vašich osobných údajov:

Informácie o spracovaní osobných údajov v súvislosti s cookies:

Prevádzkovateľ osobných údajov:

Názov: Jaga GROUP, s.r.o.

so sídlom: Imricha Karvaša 2 811 07 Bratislava

IČO: 35705779

e-mail: privacy@zahrada.sk

tel. č.: 0940 414 008

Zodpovedná osoba:

Nebola ustanovená, nakoľko z GDPR nám táto povinnosť nevyplýva.

Účely a právne základy spracovania osobných údajov:

Účelom spracúvania vašich osobných údajov v súvislosti s cookies je:
 • Nevyhnutné cookies

  Tieto cookies sú nevyhnutné na to, aby Ti pomohli využiť vlastnosti a služby, ktoré Ti ponúkame na Internetovej stránke. Bez týchto cookies by služby, ktoré chceš využiť, nemohli byť poskytnuté. Tieto cookies nezbierajú informácie o Tebe, ktoré by mohli byť použité na Tvoju identifikáciu, a ani nekontrolujú a nepamätajú si Tvoj pohyb na Internetovej stránke.

 • Funkčné cookies

  Tieto cookies Nám umožňujú poskytovať Ti lepší zážitok z Našej Internetovej stránky. Nezbierajú ani neukladajú žiadne informácie, ktoré by Nám umožnili identifikovať Ťa.

 • Výkonnostné cookies

  Výkonnostné cookies Nám pomáhajú pochopiť, ako Používaš Našu Internetovú stránku. Napríklad môžeme vidieť, ktoré služby sú najobľúbenejšie, určiť, kedy a kde dochádza k chybám, a otestovať rôzne verzie Internetovej stránky s cieľom poskytnúť lepší online zážitok z nej.

 • Niekedy môžu byť služby, ktoré využívame na zber týchto informácií, prevádzkované inými subjektami s Naším súhlasom. Tieto môžu používať podobné technológie, cookies, známe ako "web beacons" alebo "tags". Sú anonymné, a keďže sú používané len na štatistické účely, neobsahujú ani nezbierajú žiadne informácie, ktoré by Ťa identifikovali.

 • Cielené cookies

  Máme vzťahy so starostlivo vybranými a sledovanými subjektami (tretími stranami), ktoré tiež môžu nastavovať cookies počas Tvojho Používania Internetovej stránky. Účelom týchto cookies je "behaviorálna reklama" (tiež známa ako "behaviorálne cielenie" alebo "remarketing"), ktorá je prostriedkom, ako Ti ukázať príslušné produkty a služby založené na tom, čo sa javí ako to čo Ťa zaujíma. Hoci tieto cookies môžu sledovať Tvoje Používanie Internetovej stránky, nevedia, kto si. Bez týchto cookies by online reklama, ktorá Ti je zobrazovaná, bola menej relevantná voči Tebe a Tvojim záujmom.

Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov za účelom podľa uvedeného je váš súhlas (ktorý bol udelený podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, § 13 ods. 1 písm. a) Zákona).

Kategórie dotknutých osôb:

Fyzické osoby, ktoré udelili súhlas s používaním cookies.

Kategórie zhromažďovaných osobných údajov:

Bežné osobné údaje (§ 2 zákona, čl. 4 bod 1 Nariadenia).

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

V zmysle GDPR a Zákona je možné, aby prevádzkovateľ spracúvaním osobných údajov poveril aj ďalšiu osobu, tzv. sprostredkovateľa. Takéto subjekty pre nás spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy, a podľa našich pokynov. Tiež musia prijať opatrenia na to, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí.

Spolupracujeme s nasledovnými sprostredkovateľmi:

Gabriel Ševeček, sídlo Štiavnické Bane 434, 969 81 Štiavnické Bane, IČO: 47968303,

Peter Pristaš, sídlo Borodáčova 3115/5, 821 03 Bratislava, IČO: 51645742,

Ondrej Husár, sídlo Macharova 1116/9, 851 01 Bratislava, IČO: 48319899,

LORI, s. r. o., sídlo Mojš 242, 010 01 Mojš, IČO: 44428871,

VNEt, s. r. o., sídlo Námestie Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava, IČO: 35845007

Jaga GROUP, s.r.o., sídlo Imricha Karvaša 2 811 07 Bratislava, IČO: 35705779

Websupport, s. r. o., sídlo Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 36421928

4networks SK&CZ, s.r.o., sídlo Lamačská cesta 45 841 03 Bratislava, IČO: 47696184

Vaše osobné údaje môžu byť postúpené nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • subjektom verejnej správy a štátnym orgánom v zmysle osobitných predpisov – Úradu na ochranu osobných údajov SR,
 • tretím stranám, ktoré sú zapojené do prebiehajúcich alebo potenciálnych súdnych, trestných alebo správnych konaní, alebo takým tretím stranám, ktoré nám pomáhajú presadzovať alebo brániť zákonné práva. Informácie môžeme zdieľať napríklad s našimi právnymi alebo inými odbornými poradcami.

Odovzdávanie osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:

Prenos osobných údajov sa uskutočňuje do Českej republiky.

Obdobie, počas ktorého budú vaše osobné údaje uchovávané:

Vaše údaje uchovávame 3 roky od udelenia súhlasu, alebo do jeho odvolania.

Práva dotknutej osoby:

Ak sa cítite dotknutý na svojich právach, môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov návrh na konanie o ochrane osobných údajov podľa § 100 a nasl. Zákona.

a) právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a na ich kópiu. Ak požiadate o kópiu elektronickými prostriedkami, informácie Vám poskytneme v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

b) právo na opravu osobných údajov

Ak sú údaje nesprávne, máte právo na ich opravu. Ak sú neúplné, máte právo ich doplniť.

c) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na obmedzenie spracúvania v prípadoch určených predpismi, napríklad do ich opravy (resp. do overenia ich správnosti), alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a žiadate namiesto vymazania osobných údajov obmedzenie ich použitia, prípadne už nepotrebujeme osobné údaje na účel ich spracúvania, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku.

d) právo na výmaz osobných údajov

Máte právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určujú predpisy, pokiaľ nie je toto právo obmedzené právnymi predpismi. Právo na výmaz sa uplatní napr. ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané, alebo ak odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva.

e) právo na prenosnosť osobných údajov

Ak údaje spracúvame na základe súhlasu a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, máte právo na prenosnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi).

Práva podľa vyššie uvedeného (ak spĺňate podmienky) si môžete uplatniť:

 • písomne na adrese Spoločnosti Jaga GROUP, s.r.o.,
 • emailom na adrese cookies@zahrada.sk,
Ak nebudete spokojní s tým, ako sme reagovali na uplatnenie Vašich práv alebo ak si myslíte, že Vaše údaje spracúvame v rozpore s predpismi, máte právo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Odvolanie súhlasu:

Marketingový súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať nasledovne:
 • písomne na adrese Spoločnosti Jaga GROUP, s.r.o.,
 • emailom na adrese cookies@zahrada.sk,

Ochrana osobných údajov:

Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií. V súlade s GDPR a Zákonom sme prijali mnohé technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia Vaše osobné údaje. Tieto opatrenia pravidelne prehodnocujeme a aktualizujeme.