Podmienky Súťaže pre materské školy

 1. Súťaže sa môžu zúčastniť len materské školy na území Slovenskej republiky. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže a s tým, že usporiadateľ je oprávnený uverejniť mená a fotografie výhercov v masovokomunikačných prostriedkoch a propagačných materiáloch. Zároveň súťažiaci prejavuje súhlas s tým, že usporiadateľ je ako správca oprávnený spracovávať osobné údaje súťažiacich poskytnuté pre túto súťaž na marketingové ciele a môže ich poskytnúť tretej strane bez nároku na odmenu. Účasťou v súťaži každý účastník potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými právami, ktoré vyplývajú zo zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, t. j. najmä s tým, že poskytovanie údajov je dobrovoľné, že má právo k ich prístupu ako aj so všetkými ďalšími právami vyplývajúcimi z tohto zákona.
 2. Prevádzkovateľom súťaže je JAGA GROUP.
 3. Súťaž bude prebiehať v termíne od 1.2.2019 do 20.3.2019 na www.zahrada.sk.
 4. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je zaslanie fotografie areálu materskej školy a krátky popis podľa pokynov uverejnených na webe prostredníctvom e-mailu na adresu: sutaz@zahrada.sk v termíne do 28.02.2019. Materskú školu do súťaže môže zapojiť akákoľvek osoba, ktorá je v nej zamestnaná.
 5. Žrebovanie bude prebiehať po ukončení súťaže. Výsledky budú uverejnené na internetovej stránke www.zahrada.sk. Zo všetkých zapojených materských škôl budú vyžrebovaní výhercovia vecných cien na www.zahrada.sk. Súťaž bude mať celkom päť výhercov: dvoch, ktorí budú mať v dobe ukončenia hlasovania v súťaži najviac označení "Páči sa mi to" a troch, ktorých určí porota zložená z členov redakcie a partnera súťaže. Výherca bude upovedomený listom odoslaným najneskôr do 21 pracovných dní od uverejnenia jeho mena, prípadne mu bude cena priamo zaslaná poštou.
 6. Zoznam cien je uverejnený na www.zahrada.sk.
 7. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo neudeliť výhru súťažiacemu, ktorý získal najviac lajkov v prípade, že má pochybnosti o získaní lajkov alebo akéhokoľvek jednania súťažiaceho, ktoré by bolo v rozpore so zásadami fair play či dobrými mravmi (napr. nakúpenie lajkov, získanie lajkov neobvyklým spôsobom, hlasovaním z viacnásobných registrácií, automatizovaným systémom, a pod.).
 8. Účastníkom súťaže nemôže byť zamestnanec vydavateľstva JAGA GROUP, ani rodinný príslušník zamestnancov.
 9. Použité fotografie cien sú ilustračné.
 10. Finančná hodnota darčekov zo súťaže zodpovedá bežným predajným cenám v obchodoch a je vrátane DPH.
 11. Výhercovia nesú všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené. Prípadné záručné opravy tovaru si musia výhercovia uplatňovať priamo u výrobcu alebo iného poskytovateľa záručných opráv, nie u usporiadateľa súťaže.
 12. Výhercovia sú povinní do 10 kalendárnych dní oznámiť poštou, e-mailom alebo faxom súhlas/nesúhlas s prevzatím výhry.
 13. Ceny sa výhercom súťaže odovzdajú po dohode s dodávateľom osobne alebo poštou.
 14. Ceny sú vecné a ich finančná kompenzácia neexistuje.
 15. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za stratu alebo poškodenie výhry počas prepravy poštou.
 16. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za nedodanie výhry z dôvodu likvidácie spoločnosti poskytujúcej výhru do súťaže. Náhrada ceny nie je možná.
 17. V zmysle zákona o dani z príjmov je výherca povinný podľa § 9, ods. 2, písm. m. Zákona č. 595/2003 Z.z. zaplatiť daň z výhry alebo ceny, resp. výhru presahujúcu sumu 350 € uviesť do daňového priznania za príslušný kalendárny rok a to v sume príjmu presahujúceho ustanovenú sumu.
 18. Výhercovia cien sú povinní potvrdiť prevzatie výhry podpísaním preberacieho protokolu, ktorý im bude doručený spolu s výhrou, a doručiť ho spoločnosti JAGA GROUP, s. r. o.
 19. Náhradníci výhercov neexistujú. V prípade, že o výhru neprejaví v stanovenom termíne výherca záujem výhra prepadá v prospech vydavateľstva JAGA GROUP s. r. o.
 20. V prípade, že si výherca nepreberie cenu do 2 mesiacov od oznámenia súhlasu s prevzatím výhry, cena prepadne v prospech spoločnosti JAGA GROUP, s. r. o.
 21. Prevádzkovateľ súťaže si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže v závislosti od prípadných zmien. Súťažiaci svojou účasťou súhlasia so zverejnením svojich osobných údajov a usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na využívanie a publikovanie informácií z tejto súťaže vrátane mien výhercov a to i bez ich súhlasu a bez finančných náhrad.