Podmienky súťaže: Súťaž so Záhrada.sk a vyhraj jednu z troch cien

 1. Súťaže sa môžu zúčastniť len občania SR, bez vekového obmedzenia. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže a s tým, že usporiadateľ je oprávnený uverejniť mená a fotografie výhercov v masovokomunikačných prostriedkoch a propagačných materiáloch. Zároveň súťažiaci prejavuje súhlas s tým, že usporiadateľ je ako správca oprávnený spracovávať osobné údaje súťažiacich poskytnuté pre túto súťaž na marketingové ciele a môže ich poskytnúť tretej strane bez nároku na odmenu. Účasťou v súťaži každý účastník potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými právami, ktoré vyplývajú zo zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, t. j. najmä s tým, že poskytovanie údajov je dobrovoľné, že má právo k ich prístupu ako aj so všetkými ďalšími právami vyplývajúcimi z tohto zákona.
 2. Prevádzkovateľom súťaže je JAGA GROUP.
 3. Súťaž bude prebiehať v termíne od 02.12.2019 do 15.12.2019 na www.zahrada.sk.
 4. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je správne odpovedať na súťažnú otázku podľa pokynov uverejnených na webe prostredníctvom e-mailu na adresu: sutaz@zahrada.sk.
 5. Žrebovanie bude prebiehať po ukončení súťaže. Výsledky budú uverejnené na internetovej stránke www.zahrada.sk. Zo všetkých odpovedí budú vyžrebovaní výhercovia vecných cien uverejnených na www.zahrada.sk. Výherca bude upovedomený e-mailom odoslaným najneskôr do 21 pracovných dní od uverejnenia jeho mena, prípadne mu bude cena priamo zaslaná poštou.
 6. Zoznam cien je uverejnený na www.zahrada.sk.
 7. Účastníkom súťaže nemôže byť zamestnanec vydavateľstva JAGA GROUP, ani rodinný príslušník zamestnancov.
 8. Použité fotografie cien sú ilustračné.
 9. Finančná hodnota darčekov zo súťaže zodpovedá bežným predajným cenám v obchodoch a je vrátane DPH.
 10. Výhercovia nesú všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené. Prípadné záručné opravy tovaru si musia výhercovia uplatňovať priamo u výrobcu alebo iného poskytovateľa záručných opráv, nie u usporiadateľa súťaže.
 11. Výhercovia sú povinní do 10 kalendárnych dní oznámiť poštou, e-mailom alebo faxom súhlas/nesúhlas s prevzatím výhry.
 12. Ceny sa výhercom súťaže odovzdajú po dohode s dodávateľom osobne alebo poštou.
 13. Ceny sú vecné a ich finančná kompenzácia neexistuje.
 14. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za stratu alebo poškodenie výhry počas prepravy poštou.
 15. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za nedodanie výhry z dôvodu likvidácie spoločnosti poskytujúcej výhru do súťaže. Náhrada ceny nie je možná.
 16. V zmysle zákona o dani z príjmov je výherca povinný podľa § 9, ods. 2, písm. m. Zákona č. 595/2003 Z.z. zaplatiť daň z výhry alebo ceny, resp. výhru presahujúcu sumu 350 € uviesť do daňového priznania za príslušný kalendárny rok a to v sume príjmu presahujúceho ustanovenú sumu.
 17. Výhercovia cien sú povinní potvrdiť prevzatie výhry podpísaním preberacieho protokolu, ktorý im bude doručený spolu s výhrou, a doručiť ho spoločnosti JAGA GROUP, s. r. o.
 18. Náhradníci výhercov neexistujú. V prípade, že o výhru neprejaví v stanovenom termíne výherca záujem výhra prepadá v prospech vydavateľstva JAGA GROUP s. r. o.
 19. V prípade, že si výherca nepreberie cenu do 2 mesiacov od oznámenia súhlasu s prevzatím výhry, cena prepadne v prospech spoločnosti JAGA GROUP, s. r. o.
 20. Prevádzkovateľ súťaže si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže v závislosti od prípadných zmien. Súťažiaci svojou účasťou súhlasia so zverejnením svojich osobných údajov a usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na využívanie a publikovanie informácií z tejto súťaže vrátane mien výhercov a to i bez ich súhlasu a bez finančných náhrad.
 21. Spracúvanie osobných údajov osobnej povahy: zapojením sa do súťaže súhlasí záujemca s pravidlami tejto súťaže, čím súhlasí so spracúvaním osobných údajov nasledovne: – Účelom spracúvania je realizácia súťaže: organizácia, vedenie, vyhodnotenie, kontrola a odovzdanie výhier; – Právnym základom je súhlas, pričom tento je nutný pre možnosť účasti v súťaži; súhlas vzniká zapojením sa do súťaže, súhlas je možno kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailovej adresy sutaz@zahrada.sk, avšak účasť súťažiaceho v súťaži bude ukončená; – Doba spracúvania je obdobie: od okamihu prihlásenia sa do súťaže do uplynutia 6 mesiacov po skončení súťaže, - Rozsah údajov: pohlavie, e-mail, meno a priezvisko, adresa a ďalej údaj o zapojení sa do súťaže, dátum a čas prihlásenia sa, IP adresa zariadenia, z ktorého sa uskutočnila registrácia, údaj o výhre, odovzdanie výhry a súvisiaca komunikácia.