Podmienky súťaže z časopisu Záhrada 9/20

 1. Súťaže sa môžu zúčastniť len občania SR, bez vekového obmedzenia. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže a s tým, že usporiadateľ je oprávnený uverejniť mená a fotografie výhercov v masovokomunikačných prostriedkoch a propagačných materiáloch. Zároveň súťažiaci prejavuje súhlas s tým, že usporiadateľ je ako správca oprávnený spracovávať osobné údaje súťažiacich poskytnuté pre túto súťaž na marketingové ciele a môže ich poskytnúť tretej strane bez nároku na odmenu. Účasťou v súťaži každý účastník potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými právami, ktoré vyplývajú zo zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, t. j. najmä s tým, že poskytovanie údajov je dobrovoľné, že má právo k ich prístupu ako aj so všetkými ďalšími právami vyplývajúcimi z tohto zákona.
 2. Prevádzkovateľom súťaže je JAGA GROUP.
 3. Súťaž bude prebiehať v termíne od 12.11.2020 do 12.12.2020. V čísle časopisu Urob si sám Záhrada 9/20 a na www.zahrada.sk.
 4. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je správne odpovedať na súťažnú otázku podľa pokynov uverejnených v časopise Urob si sám Záhrada 9/20 alebo na webe prostredníctvom e-mailu na adresu: sutaz@jaga.sk.
 5. Žrebovanie bude prebiehať po ukončení súťaže. Výsledky budú uverejnené na internetovej stránke www.zahrada.sk. Zo všetkých odpovedí budú vyžrebovaní výhercovia vecných cien uverejnených v časopise Urob si sám Záhrada 9/20 alebo na www.zahrada.sk. Výherca bude upovedomený e-mailom odoslaným najneskôr do 21 pracovných dní od uverejnenia jeho mena, prípadne mu bude cena priamo zaslaná poštou.
 6. Zoznam cien je uverejnený v časopise Urob si sám Záhrada 9/20 alebo na www.zahrada.sk.
 7. Účastníkom súťaže nemôže byť zamestnanec vydavateľstva JAGA GROUP, ani rodinný príslušník zamestnancov.
 8. Použité fotografie cien sú ilustračné.
 9. Finančná hodnota darčekov zo súťaže zodpovedá bežným predajným cenám v obchodoch a je vrátane DPH.
 10. Výhercovia nesú všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené. Prípadné záručné opravy tovaru si musia výhercovia uplatňovať priamo u výrobcu alebo iného poskytovateľa záručných opráv, nie u usporiadateľa súťaže.
 11. Výhercovia sú povinní do 10 kalendárnych dní oznámiť poštou, e-mailom alebo faxom súhlas/nesúhlas s prevzatím výhry.
 12. Ceny sa výhercom súťaže odovzdajú po dohode s dodávateľom osobne alebo poštou.
 13. Ceny sú vecné a ich finančná kompenzácia neexistuje.
 14. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za stratu alebo poškodenie výhry počas prepravy poštou.
 15. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za nedodanie výhry z dôvodu likvidácie spoločnosti poskytujúcej výhru do súťaže. Náhrada ceny nie je možná.
 16. V zmysle zákona o dani z príjmov je výherca povinný podľa § 9, ods. 2, písm. m. Zákona č. 595/2003 Z.z. zaplatiť daň z výhry alebo ceny, resp. výhru presahujúcu sumu 350 € uviesť do daňového priznania za príslušný kalendárny rok a to v sume príjmu presahujúceho ustanovenú sumu.
 17. Výhercovia cien sú povinní potvrdiť prevzatie výhry podpísaním preberacieho protokolu, ktorý im bude doručený spolu s výhrou, a doručiť ho spoločnosti JAGA GROUP, s. r. o.
 18. Náhradníci výhercov neexistujú. V prípade, že o výhru neprejaví v stanovenom termíne výherca záujem výhra prepadá v prospech vydavateľstva JAGA GROUP s. r. o.
 19. V prípade, že si výherca nepreberie cenu do 2 mesiacov od oznámenia súhlasu s prevzatím výhry, cena prepadne v prospech spoločnosti JAGA GROUP, s. r. o.
  1. Ochrana osobných údajov

   1. Prevádzkovateľ: Prevádzkovateľ je osoba, ktorá spracúva osobné údaje dotknutej osoby. Prevádzkovateľ je JAGA GROUP, s.r.o. (Imricha Karvaša 2, 811 07 Bratislava; IČO 35705779) .
   2. Dotknutá osoba: Dotknutou osobou je účastník súťaže, ktorého osobné údaje prevádzkovateľ spracúva.
   3. Účel spracúvania osobných údajov: Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje o účastníkoch v rámci súťaže a ďalej informácie o prípadnej výhre (vrátane fotografií prípadne videa z jej odovzdávania apod.) a text e-mailových správ účastníka a ďalšie dáta v nich obsiahnuté. Na uvedené účely sú poskytované osobné údaje v rozsahu – emailová adresa, meno a priezvisko, nepovinne telefónne číslo. Tieto údaje budú spracúvané za účelom organizovania súťaže a jej zlepšovania, ochrany práv prevádzkovateľa, zaistenia bezpečnosti internetových stránok prevádzkovateľa a sieťovej bezpečnosti, na vedenie účtovníctva prevádzkovateľa a na marketingové účely. Meno a priezvisko výhercu budú spracované tiež na účely spravodajstva. Prevádzkovateľ použije (sprístupní a zverejní) poskytnuté údaje len v súvislosti s priebehom súťaže, zverejnením víťazov v printových a elektronických masmédiách, na sociálnych alebo obdobných sieťach a webstránkach prevádzkovateľa. Ak účastník v súťažnom formulári poskytol samostatný nepovinný súhlas na zasielanie špeciálnych ponúk od prevádzkovateľa súťaže, jeho údaje budú prevádzkovateľom uchovávané a spracúvané aj na marketingové účely. Prevádzkovateľ v súvislosti s účasťou v súťaži nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
   4. Právny dôvod spracúvania osobných údajov: Právnym dôvodom spracovania osobných údajov bude predovšetkým plnenie zákonných povinností, ďalej nevyhnutnosť zaistiť organizáciu súťaže a oprávnené záujmy prevádzkovateľa. V prípade, že účastník súťaže súhlasil so a zasielaním špeciálnych ponúk od prevádzkovateľa súťaže, je právnym dôvodom spracovania osobných údajov poskytnutie súhlasu. Poskytnutie osobných údajov podľa týchto pravidiel je dobrovoľné, avšak v prípade, že účastník neposkytne údaje nutné k účasti v súťaži, nebude mu účasť v súťaži umožnená alebo bude zo súťaže vylúčený.
   5. Odvolanie súhlasu: Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže účastník súťaže kedykoľvek odvolať: • elektronickou poštou na adresu zodpovednaosoba@jaga.sk • zaslaním písomného odvolania adresu JAGA GROUP, s. r. o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava • osobne na adrese JAGA GROUP, s. r. o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. V prípade odvolania súhlasu osobné údaje účastníka súťaže prestane prevádzkovateľ bezodkladne spracúvať a vymaže ich.
   6. Právo namietať a podať návrh na začatie konania na ochranu osobných údajov: Účastník, ktorý sa domnieva, že prevádzkovateľ spracováva jeho osobné údaje v rozpore so zákonom, má podľa zákona č. 18/2018 Z.z. právo ju požiadať o vysvetlenie. V každom prípade, ak sa účastník domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracovávaniu jeho osobných údajov (najmä vtedy, keď prevádzkovateľ na jeho žiadosť o informácie či o nápravu stavu nereaguje alebo účastník s vyjadrením prevádzkovateľa nesúhlasí), možno sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.uoou.sk).
   7. Príjemcovia osobných údajov: Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje účastníka súťaže predovšetkým na vlastné účely. K osobným údajom ďalej môžu získať prístup v určitom rozsahu: • osoby, ktoré pre prevádzkovateľa vykonávajú podporné činnosti, napr. prevádzkovatelia IT systémov • osoby zaisťujúce pre rozposielanie e-mailov, pokiaľ takéto osoby bude využívať • prevádzkovatelia záložných serverov a dátových záloh • právni, ekonomickí a daňoví poradcovia a audítori prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.
   8. Čas spracúvania osobných údajov: Osobné údaje budú spracovávané v priebehu trvania súťaže a 3 roky po ukončení súťaže. V prípade výhercov budú osobné údaje spracúvané na dobu 10 rokov po skončení kalendárneho roku nasledujúceho po ukončení súťaže. Kontaktné údaje účastníkov, ktorí súhlasili so a zasielaním špeciálnych ponúk od prevádzkovateľa súťaže, budú v rozsahu slúžiacom na zasielanie obchodných informácií využívané 3 roky po ukončení súťaže alebo do odvolania súhlasu a archivované 3 roky (za účelom doloženia právneho dôvodu na zasielanie obchodných informácií). Údaje výhercu použité v rámci spravodajstva budú spracovávané na neobmedzenú dobu. Po uplynutí uvedených lehôt, po zániku dôvodu spracúvania osobných údajov alebo pri odvolaní súhlasu účastníka súťaže budú jeho osobné údaje vymazané.
   9. Práva dotknutej osoby: Účastník má ako subjekt údajov všetky práva priznané zákonom č. 18/2018 Z.z. a ďalšími právnymi predpismi, najmä: • PRÁVO NAMIETAŤ. Proti spracúvaniu osobných údajov má účastník súťaže právo namietať. Namietať môže vtedy, ak sú jeho osobné údaje spracúvané z dôvodu plnenia úlohy vo verejnom záujme alebo oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo na účely priameho marketingu. Námietka účastníka súťaže bude oprávnená a úspešná v prípade, ak jeho oprávnené dôvody prevažujú nad oprávnenými dôvodmi prevádzkovateľa alebo ak ide o spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu. Ak bude námietka oprávnená a úspešná, osobné údaje sa nebudú ďalej spracúvať. • PRÁVO NA INFORMÁCIE. Účastník súťaže má právo na poskytnutie informácií o tom, či osobné údaje prevádzkovateľ spracúva, v akom rozsahu ich spracúva, a na informácie o porušení ochrany osobných údajov. prevádzkovateľ je povinná účastníkovi bez zbytočného odkladu oznámiť informácie o účele spracovania, osobných údajoch či ich kategóriách, ktoré sú spracovávané, príjemcoch či kategóriách príjemcov, ktorým boli osobné údaje sprístupnené. • PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM. Účastník súťaže má právo na vystavenie potvrdenia o tom, že jeho osobné údaje spracúvame, aké osobné údaje spracúvame a na kópiu týchto osobných údajov. Toto potvrdenie možno poskytnúť elektronickou poštou, ak účastník súťaže nepožiada o inú formu. prevádzkovateľ môže odmietnuť poskytnúť toto potvrdenie v prípade, ak by to malo nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb. • PRÁVO NA OPRAVU. V prípade, ak sú osobné údaje účastníka súťaže, ktoré prevádzkovateľ spracúva, nesprávne alebo neúplné, má účastník súťaže právo požadovať ich opravu alebo doplnenie. • PRÁVO NA VÝMAZ/PRÁVO NA ZABUDNUTIE. Po ukončení spracúvania osobných údajov (odvolanie súhlasu, úspešná námietka, uplynutie doby a pod.) alebo pri ich spracúvaní v rozpore s právnymi predpismi má účastník súťaže právo na ich vymazanie a spoločnosť prevádzkovateľ osobné údaje v takomto prípade bezodkladne vymaže. O vymazanie osobných údajov môže účastník súťaže tiež požiadať. Výmaz je vždy konečný. Právo na výmaz nie je možné uplatniť, ak sú osobné údaje potrebné napr. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie, splnenie povinnosti podľa právneho predpisu, splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, na archivačné, vedecké alebo štatistické účely alebo na uplatnenie právnych nárokov. • PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA. V prípade, ak účastník súťaže namieta správnosť osobných údajov, prevádzkovateľ obmedzí ich spracúvanie na dobu overenia ich správnosti. Ak sú osobné údaje účastníka súťaže spracúvané nezákonne a nepožaduje ich vymazanie, prevádzkovateľ obmedzí ich spracúvanie v rozsahu, v akom to bude účastník požadovať, inak iba na ich archivovanie. O obmedzenie spracúvania osobných údajov možno tiež požiadať. O začiatku a ukončení obmedzenia spracúvania osobných údajov bude prevádzkovateľ účastníka informovať elektronickou poštou.