Svetový deň vody 2023: Kde a kedy si môžete nechať otestovať vodu?

 • 17.03.2023

Svetový deň vody si každoročne pripomíname 22. marca už skoro tri desaťročia. Pri tejto príležitosti každoročne ponúkajú regionálne úrady verejného zdravotníctva poradenstvo a analýzu vody.

Svetový deň vody
Foto: Shutterstock

Ak máte záujem v rámci Svetového dňa vody o bezplatné orientačné vyšetrenie vzoriek vody z individuálneho zdroja pitnej vody (studne) v ukazovateli dusičnany a dusitany, postupujte nasledovne:

 • voda – 0,2 až 0,5 l – musí byť odobratá do čistej plastovej fľaše od neochutenej minerálnej vody, v ktorej nebolo nič skladované
 • pred odobratím vzorky vodu dostatočne odpustite aspoň na dve – tri minúty, aby sa prepláchlo vodovodné potrubie a odpustila sa voda, ktorá sa nachádzala v potrubí
 • fľašu dôkladne prepláchnite odoberanou vodou, naplňte ju vzorkou a uzavrite
 • fľašu označte štítkom s údajmi o odbernom mieste – uveďte či ide o kopanú alebo vŕtanú studňu a uveďte adresu, na ktorej sa nachádza

Kde a kedy si môžete nechať vodu otestovať? Pozrite si aktivity regionálnych úradov počas Svetového dňa vody 2023:

RÚVZ Banská Bystrica

Dňa 22. marca 2023 majú občania možnosť zdarma využiť konzultačné služby zamerané na kvalitu pitnej vody v okresoch Banská Bystrica a Brezno, dostanú odpovede na otázky o rozsahu, početnosti a kritériách kontroly kvality pitnej vody, o ochrane vodných zdrojov, zdravotnej bezpečnosti pitnej vody a jej význame pre zdravie ľudí.

Obyvatelia Banskobystrického kraja môžu využiť aj bezplatné vyšetrenie vody z individuálnych súkromných vodných zdrojov v ukazovateľoch dusičnany a dusitany. Vzorku je potrebné odobrať v deň vyšetrenia (22. marca 2023) a priniesť dňa 22. marca 2023 od 8.00 do 14.00 h na RÚVZ v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1

RÚVZ Bardejov

Pri príležitosti Svetového dňa vody 2023, bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bardejov dňa 22.03.2023 (streda) v čase od 7:30 – 14:00 hod. bezplatne vyšetrovať vzorky pitnej vody z individuálnych zdrojov (zo studní, nie z vodovodnej siete). Vzorku môžete priniesť na adresu: Kuzmányho 18, Bardejov, č. d. 44.

RÚVZ Bojnice

Dňa 22. marca 2023 (streda) v čase od 8.00 do 11.30 hod. bude možné dať si u nás urobiť bezplatné orientačné vyšetrenie pitnej vody z individuálnych zdrojov v zdravotne dôležitých ukazovateľoch dusičnany a dusitany.

Na vyšetrenie je potrebné doniesť 0,2 l vody odobratej v deň vyšetrenia v čistej, vypláchnutej nádobe. Vzorku prineste na adresu: Nemocničná 8, 972 01 Bojnice.

Poskytované bude taktiež poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody.

RÚVZ Bratislava

Pri príležitosti Svetového dňa vody 2023, bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava (RÚVZ Bratislava) dňa 22.03.2023 (streda) v čase od 7:30 – 13:00 hod. bezplatne v našom akreditovanom laboratóriu vyšetrovať vzorky pitnej vody z individuálnych zdrojov (zo studní, nie z vodovodnej siete) na dva vybrané ukazovatele – dusičnany a dusitany.

Záujemcovia o takýto rozbor môžu vzorku vody zo studne priniesť v čistých fľašiach (od neochutenej minerálne/stolovej vody) s objemom aspoň pol litra na RÚVZ Bratislava, Ružinovská 8. Minimálny objem na analýzu je 0,5 litra, ideálne je preto použiť čistú pollitrovú PET fľašu. Fľašu dostatočne prepláchnite odoberanou vodou, naplňte ju vzorkou vody a dobre uzavrite. Fľašu môžete označiť štítkom s údajmi o odbernom mieste – uveďte prosím adresu, na ktorej sa studňa nachádza.

RÚVZ Bratislava bude v tento deň vykonávať nielen rozbory vzoriek vôd, ale budeme poskytovať aj odborné poradenstvo zamerané na oblasť zdravotnej bezpečnosti a kvality pitnej vody zo studní, úpravy pitnej vody ako aj o ďalších problémoch týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka.

RÚVZ Čadca

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, Palárikova 1156, 022 01 Čadca (RÚVZ Čadca) z príležitosti svetového dňa vody bude dňa 22.3.2023 (streda) v čase od 8,00 do 12,30 hod. v zasadacej miestnosti na I. poschodí poskytovať bezplatné vyšetrovanie dusitanov a dusičnanov pitnej vody zo súkromných vodných zdrojov (studní, vrtov) tzv. prúžkovou metódou (orientačné stanovenie).

Pre vyšetrenie kvality pitnej vody treba doniesť 0,2 l vody v čistej dobre vypláchnutej nádobe.

Poradenská služba, v oblasti pitnej vody zo zdrojov využívaných na individuálne a hromadné zásobovanie, jej úpravy, ochrany vodných zdrojov a iných problémov týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka, bude poskytovaná na tel. č. 0919 371 298 a osobne v zasadacej miestnosti na I. poschodí a na III. poschodí č. dv. 308.

RÚVZ Dolný Kubín

Pri príležitosti Svetového dňa vody 2023, bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva Dolný Kubín dňa 22.03.2023 (streda) v čase od 8:00 – 13:00 hod. bezplatne vyšetrovať vzorky pitnej vody z individuálnych zdrojov (zo studní, nie z vodovodnej siete). Vzorku môžete priniesť na adresu: Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín. RÚVZ Dolný Kubín v rovnakom čase poskytuje aj odborné poradenstvo.

RÚVZ Dunajská Streda

RÚVZ Dunajská Streda poskytuje pri príležitosti Svetového dňa vody odborné poradenstvo dňa 22.3.2023 v čase 9:00 – 15:00 na adrese: Veľkoblahovská 1067/30, Dunajská Streda.

RÚVZ Galanta

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante bude dňa 22. marca 2023 od 8:00 hod do 12:30 hod. vo vestibule budovy RÚVZ so sídlom v Galante (Hodská 2352/62, 924 01 Galanta) poskytovať orientačné vyšetrenie prinesených vzoriek vody pomocou testovacích indikátorových prúžkov v ukazovateľoch dusičnany a dusitany.

Potrebné je priniesť cca 100 ml vody v čistej fľaši. Vyšetrovať sa budú vzorky vody len z domových studní z okresu Galanta.

Poskytovať budeme aj informácie o význame vody pre zdravie človeka
a v potravinovom reťazci, poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody zo zdrojov využívaných na individuálne a hromadné zásobovanie, poradenstvo v oblasti ochrany vodných zdrojov a poradenstvo v oblasti stavebno-technického stavu domových studní.

RÚVZ Humenné

K osvetovým akciám Svetového dňa vody, bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, Ul. 26. novembra 1507/2, Humenné pre verejnosť dňa 22. marca 2023 (streda) v čase od 09,00 do 14,00 hod. zabezpečovať orientačné vyšetrenie vôd z individuálnych vodných zdrojov a bezplatné odborné poradenstvo.

Orientačné vyšetrenie vzorky vody bude zamerané na stanovenie obsahu dusičnanov a dusitanov pomocou testovacích prúžkov. Na analýzu postačuje 200 ml vzorky vody, ktorú je vhodné odobrať do čistej fľaše (sklo, umelá hmota). Vyšetrenie v uvedenom rozsahu – stanovenie dusičnanov a dusitanov, nepostačuje na vyhodnotenie vzorky vody ako pitnej vody.

V prípade záujmu o vyšetrenie ďalších ukazovateľov kvality vody je možné túto požiadavku riešiť formou platenej služby. Poradenstvo sa bude týkať oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, ďalej spôsobu využívania tejto vody v domácnosti, ochrany týchto zdrojov pred ich znečisťovaním a ďalších problémov súvisiacich s vodou.

Informácie o pitnej vode budú poskytované osobne alebo telefonicky na oddelení hygieny životného prostredia a zdravia (č. dv. 12, 11) alebo telefonicky č. tel. 057/ 775 5045.

RÚVZ Komárno

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne bude v rámci Svetového dňa vody 2023 poskytovať pre verejnosť 22. marca 2023 od 8:00 hod. do 15:00 hod. bezplatne orientačné vyšetrenie vzoriek pitnej vody z individuálnych vodných zdrojov – v ukazovateľoch dusičnany a dusitany. Vzorka vody musí byť odobratá do čistej polyetylénovej (PET) fľaše v množstve cca. 0,5 l. Vzorku je potrebné priniesť do budovy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, Mederčská č. 39 v areáli Nemocnice v Komárne (telefonický kontakt: 035/7702 627, 0940 653 931).

Poskytovať budeme aj poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, kvality vody z verejných vodovodov, individuálnych studní a ďalších problémov, súvisiacich s vodou.

RÚVZ Košice

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach oznamuje všetkým záujemcom z radov občanov, že bezplatné orientačné laboratórne vyšetrenie vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov v ukazovateľoch dusičnany a dusitany pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa vody, ktorý si každoročne pripomíname dňa 22. marca, sa neuskutoční.

Odborné poradenstvo a konzultácie v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov, ochrany vlastných vodných zdrojov ako i ďalších problémov týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka budú pracovníkmi odboru hygieny životného prostredia a zdravia RÚVZ Košice verejnosti poskytované dňa 22.3.2023 v čase od 7:30 do 14:30 hod. Telefonicky: 055/6114219 a 055/6114264, osobne na RÚVZ Košice, pracovisko: Rooseveltova 8, Košice alebo emailom (hzpz@ruvzke.sk). Odborné poradenstvo a konzultácie sú verejnosti poskytované aj celoročne.

RÚVZ Levice

RÚVZ Levice poskytuje pri príležitosti Svetového dňa vody odborné poradenstvo dňa 22.3.2023 v čase 8:00 – 15:00 na adrese: Komenského 4, 934 38 Levice.

RÚVZ Liptovský Mikuláš

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši ponúka dňa 22.03.2023 v čase od 08.00 do 10.00 hod. možnosť vyšetrenia vody z individuálnych vodných zdrojov v ukazovateľoch dusičňany a dusitany a dňa 22.3.2023 v čase od 09.00 do 14.00 hod. Konzultačné služby (2. poschodie č. dv. 31, 32)

Občania majú možnosť v tento deň využiť skúsenosti odborných pracovníkov úradu, zamerané na otázky týkajúce sa kvality pitnej vody v okresoch Lipt. Mikuláš a Ružomberok, ukazovateľov kvality pitnej vody, zdravotného významu pitnej vody, rozsahu, početnosti a kritériách kontroly kvality pitnej vody, problematiky individuálneho a hromadného zásobovania pitnou vodou, ochrany zdrojov pitnej vody.

Doručené vzorky pitnej vody z individuálnych vodných zdrojov budú vyšetrené bezplatne v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, ktorý môže vyšetriť maximálne 20 vzoriek.

RÚVZ Lučenec

Dňa 22.3. 2023 z príležitosti Svetového dňa vody Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci zabezpečí zber vzoriek vôd od 8:00 hod. do 10:00 hod. z individuálnych súkromných vodných zdrojov od spotrebiteľov na bezplatné vyšetrenie v ukazovateľoch dusičnany a dusitany. Zároveň bude poskytované odborné poradenstvo v oblasti – studne individuálneho zásobovania vodou a následná dezinfekcia vodného zdroja.

RÚVZ Martin

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine ponúka dňa 22.03.2023 v čase od 09.00 do 11.00 hod. možnosť vyšetrenia vody z individuálnych vodných zdrojov v ukazovateľoch dusičnany a dusitany a dňa 22.03.2023 v čase od 09.00 do 14.00 hod. bude zároveň poskytovať odborné poradenstvo v oblasti zásobovania a kvality pitnej vody (2. poschodie č. dv. 18 ).

Záujemcov upozorňujeme, že toto vyšetrenie nie je dostatočné na overenie, či je voda zdravotne bezpečná a vhodná na ľudskú spotrebu. Informuje len orientačne o tom, či voda nie je znečistená napr. dusíkatými hnojivami a inými látkami s obsahom dusičnanov a dusitanov.

RÚVZ Michalovce

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, Ul. S. Chalupku 5, pri príležitosti Svetového dňa vody dňa 22. marca 2023 v čase od 8.00 do 13.00 hod, bude vykonávať orientačné stanovenie obsahu dusičnanov vo vzorkách pitných vôd z domových studní. Potrebné množstvo vody na vyšetrenie je 200 ml vody v čistej, prepláchnutej umelohmotnej alebo sklenenej fľaši. Vyšetrenie je bezplatné.

Pre záujemcov z radov občanov bude poskytnuté aj odborné poradenstvo v problematike pitnej vody, o ochrane vodných zdrojov, zdravotnej bezpečnosti pitnej vody.

RÚVZ Nitra

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58 bude 21.marca 2023 t.j. utorok v čase od 8,00 do 12,00 hod. v sídle RÚVZ Nitra na Štefánikovej 58 na prízemí v budove A na oddelení zdravotnej výchovy vykonávať pre všetkých záujemcov z okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce bezplatné orientačné vyšetrenie prinesených vzoriek vôd N-testom v ukazovateli dusičnany a dusitany.

Potrebné je priniesť cca 1/4 litra vody v čistej polyetylénovej fľaši prepláchnutej odoberanou vodou so štítkom s údajmi o zdroji vody (kopaná, vŕtaná, artézska, prameň, hĺbka zdroja), z ktorého bola vzorka odobratá v deň jej doručenia na RÚVZ a adresu na ktorej sa zdroj vody nachádza.

Zároveň v rámci Svetového dňa vody bude záujemcom z radov občanov poskytnuté poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, kvality vody z verejných vodovodov, individuálnych studní a ďalších problémov súvisiacich s vodou zamestnancami oddelenia hygieny životného prostredia v budove A (na poschodí) osobne, resp. telefonicky na čísle 037/ 6560430, 31, 32.

RÚVZ Nové Zámky

Pracovníci RÚVZ so sídlom v Nových Zámkoch budú dňa 22. marca 2023 v čase od 9:00 hod. do 13:00 hod. pri príležitosti Svetového dňa vody uskutočňovať nasledovné aktivity:

1. Záujemcom z radov občanov poskytovať poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody zo zdrojov využívaných na individuálne a hromadné zásobovanie pitnou vodou, ochrany vodných zdrojov a ďalších problémov týkajúcich sa pitnej vody.

2. Vykonávať bezplatné orientačné vyšetrenie N-testom prinesených vzoriek vôd z individuálnych zdrojov pitnej vody v ukazovateli – dusičnany a dusitany. Vzorku vody na vyšetrenie je nutné priniesť do budovy RÚVZ so sídlom v Nových Zámkoch, Slovenská ul. č.13. Vzorka vody musí byť odobratá do čistej polyetylénovej (PET) fľaše od neochutenej minerálnej (stolovej) vody, v ktorej nebolo nič skladované, nakoľko by mohli byť výsledky skreslené, v množstve cca 0,5 l. Fľašu označte štítkom s údajmi o odbernom mieste (typ zdroja – kopaná, vŕtaná alebo vrážaná studňa a pod.; adresa, na ktorej sa zdroj nachádza).

RÚVZ Poprad

Aj v tomto roku pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade chcú svojimi vedomosťami a skúsenosťami pomôcť zodpovedať na otázky týkajúce sa kvality vody.

Záujemcovia z okresov Poprad, Kežmarok a Levoča tak môžu využiť 22. marca 2023 (streda) konzultačné služby na RÚVZ v Poprade v čase od 9.00 hod. do 13.00 hod, kde budú pracovníci oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia poskytovať bezplatné poradenstvo v oblasti ochrany vodných zdrojov, zdravotnej bezpečnosti pitnej vody a jej významu pre život a zdravie.

Uvedené informácie je možné získať aj na telefónom čísle 052/4180761 alebo prostredníctvom informačných emailov pp.gallovic@uvzsr.sk a pp.hzp@uvzsr.sk. V prípade záujmu budú môcť obyvatelia využiť bezplatné orientačné stanovenie hodnoty dusičnanov a dusitanov vo vzorkách pitnej vody, ktoré je možné priniesť vo vopred vypláchnutých a čistých fľašiach s objemom od 0,2 l až 0,5 l.

RÚVZ Považská Bystrica

Pracovníci Regionálneho úradu so sídlom v Považskej Bystrici budú dňa 24. marca 2023 pri príležitosti Svetového dňa vody uskutočňovať pre občanov okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava nasledovné aktivity:

 • Poskytovať poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, kvality pitnej vody z verejných vodovodov, z individuálnych studní a ďalších problémov týkajúcich sa pitnej vody.
 • Testovacími prúžkami vykonajú stanovenie dusičnanov z prinesených vzoriek pitnej vody z individuálnych vodných zdrojov.

Vzorku vody v objeme 0,3 litra je potrebné priniesť dňa: 24. marca 2023 (piatok) v čase od 7.00 hod. do 12.00 hod. na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov 1130/50.

RÚVZ Prešov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove v rámci propagácie Svetového dňa vody oznamuje všetkým záujemcom z radov občanov okresov Prešov a Sabinov, že bude 22. marca 2023 na požiadanie bezplatne poskytnuté orientačné vyšetrenie vzoriek prinesenej pitnej vody a odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, kvality pitnej vody z verejných vodovodov a z individuálnych studní a pod.

Vyšetrenie bude zamerané na ukazovatele kvality pitnej vody – dusičnany a dusitany. Bezplatné vyšetrenie sa týka len vzoriek prinesených dňa 22. marca 2023 z individuálneho vodného zdroja – studne (nie z verejného vodovodu).

Vzorku vody je potrebné odobrať v deň vyšetrenia (22. 03. 2023) do čistej, vypláchnutej fľaše (nemusí byť sterilná) a priniesť na RÚVZ so sídlom v Prešove, Hollého 5, Prešov v množstve minimálne 100 ml v čase od 8:00 do 11:00 hod. do zasadačky RÚVZ so sídlom v Prešove.

V prípade záujmu o vyšetrenie ďalších ukazovateľov je možné dohodnúť túto službu v rámci platených služieb RÚVZ so sídlom v Prešove v zmysle platných zásad.

Odborné konzultácie a informácie vrátane orientačného vyšetrenia vzoriek prinesenej pitnej vody budú záujemcom v uvedený deň poskytnuté osobne na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, Prešov alebo telefonicky u odborných pracovníkov oddelenia hygieny životného prostredia.

RÚVZ Rimavská Sobota

Dňa 22. marca 2023 v čase od 8.00 do 14.00 hod. budú zamestnanci oddelenia Hygieny životného prostredia a zdravia RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote, poskytovať obyvateľom okresov Rimavská Sobota a Revúca konzultácie v oblasti pitnej vody, kontroly kvality vody, ochrany vodných zdrojov, úpravy vody a podobne.

Konzultácie budú možné v sídle RÚVZ na ul. Sama Tomášika 1800/14 v Rimavskej Sobote (2. poschodie, č. dverí 25, 33 a 34) alebo na tel. číslach: 0918 542 761, 047/56 31 121, klp. 118, 126, 127 a v prípade e-mailových otázok sa na nás môžete obrátiť na adrese: rs.hzp@uvzsr.sk.

„Zároveň prosíme občanov, aby nám nenosili vzorky vôd zo svojich studní, nakoľko nedisponuje vlastným laboratóriom a vzorky nevieme vyšetriť,“ upozornili z RÚVZ so sídlom v R. Sobote.

RÚVZ Rožňava

RÚVZ Rožňava poskytuje pri príležitosti Svetového dňa vody odborné poradenstvo v dňoch 22.3. – 24.3.2023 v čase 8:00 – 14:00 na adrese: Špitálska 3, 048 01 Rožňava a telefonické konzultácie na číslach: 0905 507 642 a 058/732 32 57 – 58 kl. 116.

RÚVZ Senica

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici pri príležitosti Svetového dňa vody, vyhláseného OSN každoročne na 22. marca, oznamuje všetkým záujemcom z radu občanov, že dňa 22. marca 2023 (streda) bude uskutočňovať nasledovné aktivity:

1. Poskytovať odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, kvality pitnej vody zo zdrojov využívaných na individuálne a hromadné zásobovanie, úpravy pitnej vody, ochrany vodných zdrojov a ďalších problémov, týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka.

2. Vykonávať orientačné vyšetrenia testovacími prúžkami prinesených vzoriek vôd z individuálnych zdrojov pitnej vody – studní v ukazovateľoch – dusičnany a dusitany.

Vzorku vody na vyšetrenie treba priniesť dňa 22.3.2023, v čase od 8:00 do 14:00 hod. do budovy RÚVZ, Kolónia 557, 905 01 Senica, 1. poschodie, č. d. 47. Vzorka vody musí byť odobratá v deň vyšetrenia do čistej 0,5 l fľaše.

Výsledky vyšetrenia vzoriek vody budú po ich vyhodnotení dostupné na stránke: www.ruvzse.sk, alebo telefonicky na číslach: 0917 454 058, 034/6909328, 034/6909330.

RÚVZ Spišská Nová Ves

RÚVZ Spišská Nová Ves poskytuje pri príležitosti Svetového dňa vody odborné poradenstvo dňa 22.3.2023 v čase 8:00 – 12:00 a v čase 13:00 – 15:30 na adrese: A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves a telefonické konzultácie na telefónnych číslach: 053/4170220, 0911639040.

RÚVZ Stará Ľubovňa

Dňa 22.3.2023 z príležitosti Svetového dňa vody Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni zabezpečí zber vzoriek vôd od 8:00 hod. do 11:30 hod. z individuálnych súkromných vodných zdrojov od spotrebiteľov na bezplatné vyšetrenie v ukazovateľoch dusičnany a dusitany. Zároveň bude na pracovisku Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa poskytované odborné poradenstvo.

RÚVZ Svidník

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku pri príležitosti Svetového dňa vody oznamuje všetkým záujemcom, že dňa 22. marca 2023 bude verejnosti v rámci Svetového dňa vody poskytovať orientačné analýzy vôd zo studní, odborné poradenstvo v oblasti zásobovania a kvality pitnej vody a pod.

Bezplatné vyšetrenie sa týka vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov – studní a bude zamerané na 2 vybrané základné ukazovatele kvality pitnej vody – dusičnany a dusitany.

Pre vyšetrenie je potrebné odobrať v deň vyšetrenia (22.3.2023) vodu v množstve minimálne 0,2 litra do čistej, vypláchnutej fľaše (nemusí byť sterilná). Analýzy sa budú vykonávať na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, ul. Sovietskych hrdinov 79 v čase od 8,00 do 11,00 hod.

Zároveň sa záujemcom bude poskytovať v uvedený deň poradenstvo a konzultácie pracovníčkami oddelenia hygieny životného prostredia osobne alebo telefonicky na tel. č.: 054 /788 00 27.

RÚVZ Trebišov

Dňa 22. marca 2023 má široká verejnosť možnosť bezplatne využiť poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody a zároveň RÚVZ so sídlom v Trebišove bude vykonávať orientačné stanovenie obsahu dusičnanov a dusitanov vo vzorkách pitných vôd z individuálnych vodných zdrojov (domových studní).

Orientačné stanovenie obsahu dusičnanov a dusitanov z individuálnych vodných zdrojov zabezpečuje RÚVZ so sídlom v Trebišove, ul. Jilemnického 3370/2, za nasledujúcich podmienok:

 • Charakter vzorky: voda z domovej studne (nie z verejného vodovodu).
 • Termín a čas doručenia vzorky: 22. marec 2023 v čase od 9,00 – 13,00 hod.
 • Spôsob odberu: do čistej uzavretej sklenenej alebo PET fľaše o minimálnom množstve 0,2 l vody odobratej v ten istý deň.Výsledky analýzy budú záujemcom oznámené hneď na mieste.
 • Miesto vyšetrenia vzoriek: RÚVZ so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, Trebišov
 • Informácie: referát hygieny životného prostredia a zdravia, tel. kontakt: 056/6681272 alebo 056/6681276

RÚVZ Trenčín

Pri príležitosti Svetového dňa vody bude RÚVZ Trenčín poskytovať zo svojej ponuky tzv. „Skrátený rozbor pitnej vody – informácia o zdravotnej nezávadnosti – odber realizovaný žiadateľom“ v rozsahu ukazovateľov Escherichia coli, koliformné baktérie, enterokoky (fekálne streptokoky), amónne ióny, dusičnany, dusitany, chemická spotreba kyslíka manganistanom v cene 40,00 € (aktuálne platný cenník https://www.ruvztn.sk/cennik_2023.pdf).

V prípade objednania rozboru vody počas Svetového dňa vody 22.03.2023 bude cena rozboru znížená o ukazovateľ dusičnany na 32,00 € (dusičnany budú stanovené zadarmo). Vzorku vody bude môcť záujemca následne doručiť osobne po dohode s pracovníkmi RÚVZ Trenčín (samotné doručenie vzorky na laboratórnu analýzu nie je viazané na dátum 22.03.2023, vzorky budú môcť byť doručené do konca apríla podľa laboratórnych kapacít).

Súčasne bude odbornými pracovníkmi RÚVZ Trenčín vykonávané počas dňa v čase od 8:00 do 14:00 osobne i telefonicky odborné poradenstvo v oblasti zásobovania a kvality vody.

RÚVZ Topoľčany

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch Stummerova ul. 1856 bude dňa 22. marca 2023 od 8:00 do 14:00 hod v zasadačke budovy RÚVZ so sídlom v Topoľčanoch na Stummerovej ulici č. 1856 poskytovať orientačné vyšetrenie prinesených vzoriek vody pomocou testovacích indikátorových prúžkov v ukazovateľoch dusičnany a dusitany. Potrebné je priniesť cca 100 ml vody v čistej fľaši.

V rovnakom čase budeme poskytovať aj poradenstvo v oblasti ochrany vodných zdrojov, poradenstvo vo veciach čistenia a likvidácie odpadových vôd z domácností, poradenstvo v oblasti stavebno – technického stavu domových studní a poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody zo zdrojov využívaných na individuálne a hromadné zásobovanie.

Vyšetrovať sa budú vzorky vody len z domových studní a z okresu Topoľčany.

RÚVZ Trnava

RÚVZ Trnava poskytuje pri príležitosti Svetového dňa vody odborné poradenstvo dňa 22.3.2023 v čase 8:00 – 15:00 na adrese: Ulica Limbová 6053/6, 91709 Trnava a telefonické konzultácie na telefónnom čísle: 033/5354596.

RÚVZ Veľký Krtíš

RÚVZ vo Veľkom Krtíši ponúka dňa 22.3.2023 odborné poradenstvo v oblasti zásobovania a kvality pitnej vody, v oblasti individuálnych vodných zdrojov a problémov súvisiacich s vodou. Taktiež sa bude poskytovať v spolupráci s RÚVZ v Banskej Bystrici bezplatné vyšetrovanie vody z individuálnych vodných zdrojov v ukazovateľoch dusitany a dusičnany.

Vzorku je potrebné odobrať v deň vyšetrovania do čistej, vypláchnutej, plastovej fľaše o objeme 0,5 litra (väčšie fľaše ako 0,5 L a sklenené fľaše neprevezmeme) a priniesť dňa 22. marca 2023 v čase od 8,00 hod. do 11,00 hod. na Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Veľkom Krtíši, ul. Banícka 5.

RÚVZ Vranov nad Topľou

Pri príležitosti Svetového dňa vody bude RÚVZ vykonávať orientačné meranie dusitanov a dusičnanov v pitnej vode dňa 22.03.2023 (streda) od 07:30 do 14:30 hod. RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou, Dr. C. Daxnera 91/4, Vranov nad Topľou (oproti detskému domovu).

RÚVZ Zvolen

Pri príležitosti Svetového dňa vody RÚVZ Zvolen ponúka pre obyvateľov okresov Zvolen, Detva, Krupina bezplatné vyšetrenie vôd v ukazovateľoch dusičnany a dusitany z individuálnych súkromných vodných zdrojov.

Vzorky je potrebné odobrať v deň vyšetrenia t.j. v stredu 22. marca do čistej plastovej fľaše v množstve najviac 0,5 litra a priniesť dňa 22. marca 2023 v čase od 8:00 do 12:30 hod. na RÚVZ vo Zvolene, Nádvorná 12.

RÚVZ Žiar nad Hronom

Dňa 22. marca 2023 (streda) v čase od 8:00 do 14:00 hod. majú občania možnosť zdarma využiť konzultačné služby osobne v RÚVZ v Žiari nad Hronom alebo telefonicky na tel. č. 045/678 20 32 (Mgr. Jana Wágnerová, p. Ľudmila Ondríková) a 045/678 20 33, 0914 320 313 (Mgr. Darina Doletinová), zamerané na kvalitu pitnej vody v okresoch Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica. Dostanú odpovede na otázky o rozsahu, početnosti a kritériách kontroly kvality pitnej vody z verejných vodovodov, o ochrane vlastných vodných zdrojov, zdravotnej bezpečnosti pitnej vody a jej význame pre zdravie ľudí.

Obyvatelia Banskobystrického kraja majú možnosť využiť bezplatné vyšetrenie vôd z individuálnych súkromných vodných zdrojov v ukazovateľoch dusičnany a dusitany. Vzorky je potrebné odobrať v deň vyšetrenia (22. marca 2023) do čistej, vypláchnutej plastovej fľaše v množstve najviac 0,5 litra a priniesť dňa 22. marca 2023 v čase od 8:00 do 14:00 hod. na RÚVZ v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1 v Banskej Bystrici.

RÚVZ Žilina

Pri príležitosti Svetového dňa vody 22.3.2023 bude RÚVZ so sídlom v Žiline poskytovať odborné poradenstvo v oblasti zásobovania a kvality pitnej vody – dňa 22.3.2023 od 8.00 do 12.00 hod. osobne na oddelení Hygieny životného prostredia a zdravia alebo telefonicky na čísle 0911 600 205, 041/72 338 43-5, kl. 121. Taktiež bude poskytované bezplatné vyšetrenie ukazovateľov dusitany a dusičnany z vlastných vodných zdrojov.

Pripravila: Michaela Horbanová
Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR, Regionálne úrady verejného zdravotníctva

Tagy: studňa | voda

Diskusie na tému článku

Najčítanejšie články
 • Mesiac
 • Týždeň
Ktorý druh malín máte v záhrade? Neoberte sa o úrodu nesprávnym rezom
Ktorý druh malín máte v záhrade? Neoberte sa o úrodu nesprávnym rezom
Čo ešte rezať koncom zimy? Tieto kríky a popínavé dreviny sa odvďačia bohatým kvitnutím
Čo ešte rezať koncom zimy? Tieto kríky a popínavé dreviny sa odvďačia bohatým kvitnutím
Lunárny kalendár pre záhradkárov – február 2024
Lunárny kalendár pre záhradkárov – február 2024
Ako vyzerá február v záhrade? V jednej ruke držíme nožnice, v druhej osivo na výsev zeleniny a letničiek
Ako vyzerá február v záhrade? V jednej ruke držíme nožnice, v druhej osivo na výsev zeleniny a letničiek
Fotopostup: Správne vykonaný rez malín je základom dobrej úrody
Fotopostup: Správne vykonaný rez malín je základom dobrej úrody
Úrodu černíc ovplyvní dobrý rez. Naučte sa, ako na to
Úrodu černíc ovplyvní dobrý rez. Naučte sa, ako na to
4. ročník súťaže pre materské a základné školy: Hlasujte za školu a vyhrajte pre seba predplatné časopisu
4. ročník súťaže pre materské a základné školy: Hlasujte za školu a vyhrajte pre seba predplatné časopisu
Ako vyriešiť slnečnú predzáhradku, v ktorej je trativod a šachta? Toto poradil Martin Čurda
Ako vyriešiť slnečnú predzáhradku, v ktorej je trativod a šachta? Toto poradil Martin Čurda
Čo ešte rezať koncom zimy? Tieto kríky a popínavé dreviny sa odvďačia bohatým kvitnutím
Čo ešte rezať koncom zimy? Tieto kríky a popínavé dreviny sa odvďačia bohatým kvitnutím
Kedy striekať broskyne proti kučeravosti?
Kedy striekať broskyne proti kučeravosti?
Fotopostup: Správne vykonaný rez malín je základom dobrej úrody
Fotopostup: Správne vykonaný rez malín je základom dobrej úrody
Radíme pestovateľom oleandrov: Kedy a ako ich správne hnojiť?
Radíme pestovateľom oleandrov: Kedy a ako ich správne hnojiť?